Maahantuojan vastuu

Maahantuojan on varmistettava Suomeen tuotavien tuotteiden kohdalla, että ne täyttävät
kaikki EU:n alueelle tuotaville tavaroille asetetut vaatimukset. Tätä varten tuotteen
valmistajalta on pyydettävä vaadittavat dokumentit. Tietyissä tuotteissa on myös oltava
vaadittavat merkinnät, kuten esimerkiksi CE-merkintä, joka vaaditaan esimerkiksi leluihin ja
sähkölaitteisiin.
Asioiden helpottamiseksi kannattaa maahantuontiin varautua etukäteen huolellisesti.
Vaaralliseksi epäiltyä tai sellaiseksi määriteltyä tuotetta ei voida tuoda maahan ja niiden
luovutus vapaaseen liikkeeseen on kielletty. Maahantuojan on myös välittömästi ilmoitettava
valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille tuotteista, joiden tiedetään aiheuttavan
vakavan riskin. Näiden tuotteiden kohdalla on myös suoritettava korjaavat toimet tullin
kanssa, jotta niiden luovutus vapaaseen liikkeeseen voidaan peruuttaa.

Tuotevastuu koskee vain yrityksiä

Yksityiseen käyttöön tuotavien tavaroiden kohdalla ei ole olemassa tuotevastuuta, sillä
maahantuojan vastuu koskee vain elinkeinotoimintaan liittyvää maahantuontia.
Yksityishenkilön tarvitsee siis huolehtia vain siitä, että hän noudattaa Suomen lakia
tuodessaan tavaroita maahan.
Yritys puolestaan vapautuu tuotevastuusta silloin, jos voidaan todistaa, että tavaraa ei ole
laskettu liikkeelle elinkeinotoiminnassa. Tämä tuotevastuusta vapautuminen on mahdollista
esimerkiksi silloin, kun tavara on tuotu Suomeen tuotantotarkoituksessa, ei myytäväksi.
Toinen mahdollinen tapaus maahantuojan tuotevastuusta vapautumiselle ovat sellaiset
virheet, jotka ovat syntyneet maahantuojasta riippumattomista syistä sen jälkeen, kun
maahantuoja on luovuttanut tuotteen jälleenmyyjälle.

Maahantuojan velvollisuudet ennen tuotteen maahantuontia

Maahantuojan ensimmäisiin velvollisuuksiin kuuluu varmistaa EU:n asettamien vaatimusten
täyttyminen ja tämän lisäksi myös mahdolliset kansalliset erityisvaatimukset. Valmistajalta on
siis pyydettävä todistus arviontimenettelyn toteuttamisesta, vaadittavat tekniset asiakirjat,
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tämän lisäksi valmistajan on asetettava tuotteeseen
asiaankuuluvat merkinnät silloin kun ne ovat tarpeellisia.
Maahantuoja saatetaan joissain tapauksissa katsoa myös tuotteen valmistajaksi.
Maahantuoja on valmistaja silloin, jos hän tuo tuotteen maahan omalla tavaramerkillään tai
nimellään. Lisäksi mikäli tuotuun tuotteeseen on tehty vaatimustenmukaisuutta muuttavia
muutoksia, muuttuu maahantuoja valmistajaksi. Maahantuojan on lisäksi varmistettava, että

tuotteen kuljetus ja varastointi eivät muuta tuotetta tavalla, joka vaarantaa sen
vaatimuksenmukaisuuden.

Asiakirjat kuntoon maahantuonnissa

Maahantuojan on ilmoitettava tuotteen yhteydessä nimensä, rekisteröity tuote- tai
tavaramerkki sekä osoite, josta maahantuojan tavoittaa. Tiedot voivat olla itse tuotteessa,
tuotteen pakkauksessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa. Erilaisten asiakirjojen, kuten
käyttö- ja turvallisuusohjeiden pitää tulla tuotteen mukana sekä suomeksi että ruotsiksi.

Velvollisuudet maahantuonnin jälkeen

Maahantuojan on pidettävä hyvää huolta valmistajalta saamistaan asiakirjoista, sillä niitä on
lain mukaan säilytettävä 10 vuoden ajan. Tämä säilytysvaatimus koskee niin EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutusta kuin maahantuojalle tavaroita toimittaneiden valmistajien
tunnistetietoja. Mahdolliset tuotteista tulevat valitukset ja palautukset on tutkittava ja
mahdollisista toimenpiteistä on ilmoitettava tuotteen jälleenmyyjille.
Maahan hyväksytysti tuodut tuotteet saatetaan määrätä testeihin myös niiden markkinoille
laskemisen jälkeen. Tämä on mahdollista erityisesti tapauksissa, joissa tuotteista tulee
runsaasti valituksia tai niitä palautetaan poikkeuksellisen paljon. Myös
markkinavalvontaviranomaisen havaitsemat puutteet voivat johtaa toimenpiteisiin.